Van ondernemers voor ondernemers

Kredietunie Westerkwartier

In de zoektocht naar een economisch sterker en leefbaarder Westerkwartier is in december 2013 de Gebiedscoöperatie Westerkwartier opgericht. Gesteund door grote en kleine ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen ontpopt de Gebiedscoöperatie zich steeds meer tot de verbindende kracht tussen alle partijen in het Westerkwartier. Juist door de samenwerking met elkaar op te zoeken, kunnen we onze regio een extra impuls geven. De Gebiedscoöperatie zet daarbij vooral in op een nauwe samenwerking tussen het onderwijs en het ondernemerschap in de regio. In navolging op andere regio’s in Nederland staat de Gebiedscoöperatie nu aan de basis van de oprichting van de Kredietunie Westerkwartier.
De Kredietunie is gericht op het verstrekken van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en ingericht volgens de coöperatieve gedachte: ‘van, voor en door ondernemers’. Op dit moment verloopt de kredietverlening aan kleinere partijen via banken weleens moeizaam, vanwege de relatief hoge kosten die hier voor banken aan verbonden zijn. Door het oprichten van een Kredietunie wordt de kredietverstrekking laagdrempeliger gemaakt.

Zowel kredietgevers als kredietnemers kunnen lid worden van de Kredietunie Westerkwartier. Kredietgevers zijn (gewezen) MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geld ter beschikking stellen,kredietnemers zijn MKB-ondernemers of starters die geld willen lenen uit de kas.

De organisatie

De Kredietunie Westerkwartier drijft voornamelijk op vrijwilligers, waardoor de kosten voor de organisatie zo laag mogelijk gehouden worden. Hierdoor zijn we zo snel mogelijk in staat om een positief resultaat uit te keren aan de leden. Voor het administratieve en communicatieve gedeelte kan gebruik gemaakt worden van de backoffice van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Missie & Doelstellingen Kredietunie Westerkwartier

  • Economische activiteit en leefbaarheid van het Westerkwartier vergroten.
  • Positieve bijdrage leveren bij het creëren van werkgelegenheid in het Westerkwartier.
  • Geldstromen en rendementen blijven binnen de eigen regio.
  • MKB-ers en starters een extra mogelijkheid tot financiering geven, naast de gangbare routes.
  • Bevorderen van de onderlinge solidariteit in de regio, door kredietgevers en kredietnemers te verenigen in een kredietunie. Hierin speelt ook het delen van kennis en ervaringen een grote rol.
  • De Kredietunie heeft geen winstoogmerk, eventuele winst wordt uitgekeerd aan alle leden.
  • De Kredietunie is democratisch ingesteld. De leden bepalen gezamenlijk het beleid, kiezen gezamenlijk het bestuur en zijn gezamenlijk eigenaar. In dit proces is iedere stem hetzelfde waard, ongeacht de inleg.

Kredietunie Westerkwartier = investeren in je eigen omgeving

Als kredietgevend lid ontvang je een rentevergoeding voor het bedrag dat aan de Kredietunie wordt toevertrouwd. Daarnaast worden geldgevende leden betrokken bij de beslissingen om krediet te verstrekken aan welke ondernemer en tegen welke voorwaarden. Hiermee blijven de kredietgevers tijdens het hele proces van de kredietverstrekking betrokken. De kredietgever krijgt bovendien de kans om een belangrijke schakel te zijn in de maatschappelijke en economische ontwikkeling van het Westerkwartier. Door geld in te leggen vergemakkelijkt de kredietgever de weg voor nieuwe of bestaande MKB-ondernemers in het Westerkwartier. Hiermee draagt hij of zij direct bij aan de verbetering van de werkgelegenheid en de leefbaarheid van zijn of haar eigen regio.

Kredietunie Westerkwartier = laagdrempelig

De Kredietunie Westerkwartier focust zich op het verstrekken van kredieten voor startende ondernemers en bestaande ondernemers met nieuwe initiatieven. Omdat dit in veel gevallen om relatief lage bedragen gaat, en omdat partijen elkaar kennen, kan een Kredietunie makkelijker krediet verlenen dan via de nu bestaande wegen. Hierdoor is de Kredietunie een laagdrempelige organisatie om naar toe te stappen. Kredietaanvragen worden binnen een kort tijdbestek afgehandeld door mensen met ondernemerschap als expertise. Hierdoor weet je als kredietvrager snel waar je aan toe bent en waar mogelijk de pijnpunten liggen.

De Kredietunie Westerkwartier = betrokken

Doordat de leden van de Kredietunie allemaal ondernemers zijn, heeft de organisatie zeer veel praktijkervaring in de gelederen. Deze ervaring wordt ingezet middels een coaching systeem. Wanneer een krediet wordt verleend, wordt de kredietnemer gekoppeld aan een ervaren coach. Deze begeleiding loopt door over de gehele kredietperiode. Hierdoor beschikt de kredietnemer gedurende de lastige opstartfase over extra kennis, waardoor de kans van slagen vele malen groter wordt. De coach brengt onder andere de volgende voordelen met zich mee:

  • De coach heeft specifieke branchekennis en ondernemerservaring, die hij graag wil overbrengen.
  • Naast kennis en ervaring beschikt de coach ook over zijn eigen netwerk dat ingezet kan worden.
  • Via een periodiek overleg tussen de kredietnemer en de coach worden de strategie, investeringen, bedrijfsvoering en de financiële situatie besproken.

De Kredietunie Westerkwartier = opleidingstraject voor studenten Economie, Bedrijfskunde of Accountancy

Wat de Kredietunie Westerkwartier uniek maakt ten opzichte van andere kredietunies, is de nauwe samenwerking met het onderwijs. Bij de totstandkoming van de Kredietunie Westerkwartier hebben studenten onderzoek gedaan en aanbevelingen gedaan voor de beste vorm en het vermijden van de risico’s. Ook in de coaching gaan financiële studenten een rol spelen. Zij kunnen de (startende) ondernemers enorm helpen met het ontwerpen van het financiële plaatje van het bedrijf. Daarnaast kunnen ze in de aanvraagfase helpen met het concretiseren van de bedrijfsplannen, zodat de aanvraag meer kans maakt. De studenten worden geworven via de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar Kenniswerkplaats.

Verstrekte kredieten

Op de website van Kredietunie Nederland kunt u alle verstrekte kredieten door kredietunies in Nederland bekijken.

DNB/AFM

Kredietunie Westerkwartier u.a. valt niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is vrijgesteld van toezicht door DNB conform de Wet Toezicht Kredietunies.