Leek ken­de tot 1 fe­bru­a­ri 2017 een zelf­stan­di­ge bloei­en­de groot­han­del in bi­o­lo­gi­sche zui­vel en groen­te: de Zaai-Ster. Ken­de, want met de over­na­me van de Zaai-Ster door het Bra­bant­se Udea wor­den de pro­duc­ten te­gen­woor­dig voor het groot­ste deel van­uit Ve­ghel ge­le­verd. Oud-me­de­wer­kers zijn op ver­zoek van met name de klei­ne af­ne­mers be­gon­nen met Bi­oNoord. Bin­nen­kort wordt een der­de vracht­wa­gen aan­ge­schaft en vele klan­ten ke­ren te­rug naar het Gro­ning­se be­drijf.
LEEK-Leek kende tot 1 februari 2017 een zelfstandige bloeiende groothandel in biologische zuivel en groente: de Zaai-Ster. Kende, want met de overname van de Zaai-Ster door het Brabantse Udea worden de producten tegenwoordig voor het grootste deel vanuit Veghel geleverd. Oud-medewerkers zijn op verzoek van met name de kleine afnemers begonnen met BioNoord. Binnenkort wordt een derde vrachtwagen aangeschaft en vele klanten keren terug naar het Groningse bedrijf. Ooit begon de Zaai-Ster met zes vennoten aan de Zandhoogte in Tolbert […]
Op de foto vlnr: Mark van Bergen, Jaap-Jan Walters, Henk Hazeloop, Sylvana en Korrie van der Heide en Lammert Hazeloop.

Ooit be­gon de Zaai-Ster met zes ven­no­ten aan de Zand­hoog­te in Tol­bert met het le­ve­ren van bi­o­lo­gi­sche groen­ten aan na­tuur­voe­dings­win­kels. Uit­ein­de­lijk leid­de dat tot een ves­ti­ging in een ge­bouw met een gro­te koel­ruim­te aan de Ste­vin­straat in Leek. Da­ge­lijks zorg­den bij­na 90 per­so­nen dat de 11 vracht­wa­gens op pad kon­den gaan naar win­kels in Gro­nin­gen, Fries­land, Dren­the en de kop van Over­ijs­sel. Jaar­lijks be­droeg de om­zet 13 mil­joen euro waar nog groei in zat.

Zes nieu­we ven­no­ten zijn na een goe­de voor­be­rei­ding be­gon­nen met Bi­oNoord. Kor­rie van der Hei­de en haar doch­ter Syl­va­na zijn twee van hen. Kor­rie: “Na de over­na­me werd al snel dui­de­lijk dat het werk min­der werd, de voor­raad ver­huis­de naar Ve­ghel en dat was ei­gen­lijk het be­gin van het ein­de. Door de vele ver­an­de­rin­gen in kor­te tijd dreig­de er pa­niek on­der voor­al klei­ne en noor­de­lij­ke win­ke­liers. Om­dat een aan­tal van ons ont­sla­gen zou wor­den, heb­ben we uit­ein­de­lijk de keus ge­maakt om na ont­slag toch Bi­oNoord op te star­ten”, ver­telt Kor­rie, die twin­tig jaar met veel ple­zier bij de Zaai-Ster heeft ge­werkt.

Er werd een plan ge­maakt, een pand ge­von­den en twee vracht­wa­gens wer­den er aan­ge­schaft. Zo­wel de Kre­dietu­nie als de Ra­bo­bank za­gen met­een be­staans­recht voor het be­drijf. Daar­in zijn ze niet te­leur­ge­steld, want het aan­tal klan­ten neemt nog we­ke­lijks toe en na­dert de hon­derd. Bin­nen­kort wordt een der­de vracht­wa­gen aan­ge­schaft.

De naam Bi­oNoord staat voor zo­veel mo­ge­lijk re­gi­o­na­le pro­duc­ten en af­zet. De zes ven­no­ten wer­ken kei­hard. In­koop, ver­koop, or­der­pic­ken, uit­le­ve­ren en schoon­ma­ken, ze doen het al­le­maal. Daar­naast heb­ben ze door de toe­na­me van de ver­koop in al­ler­ijl een koel­ruim­te bij­ge­bouwd voor de groen­ten. Syl­va­na: “We wer­ken veel, maar het le­vert ons ook veel ener­gie op.” Alle ven­no­ten zet­ten zich met hart en ziel in voor de groot­han­del. Ze krij­gen we­ke­lijks nieu­we aan­mel­din­gen van win­kels en pro­du­cen­ten.

Udea

Udea laat bij mon­de van mar­ke­ting­ma­na­ger Hans van Mier­lo we­ten dat het be­drijf in aan­vang heeft ge­tracht zo­veel mo­ge­lijk ac­ti­vi­tei­ten in Leek te hou­den. “In de prak­tijk is dit ech­ter te­gen­ge­val­len. Di­rect na onze over­na­me werd door een aan­tal col­le­ga’s in de markt de sa­men­wer­king met de Zaai-Ster op­ge­zegd. De Zaai-Ster deed veel lo­gis­tiek voor De Nieu­we Band (groot­han­del bi­o­lo­gi­sche droog­wa­ren in Ma­rum, red.) en die werd ge­stopt. Ook Na­tu­dis en Odin be­slo­ten de dis­tri­bu­tie zelf te doen. De func­tie als lo­gis­tiek dienst­ver­le­ner voor bi­o­lo­gi­sche pro­duc­ten in het Noor­den van Ne­der­land is hier­mee tot onze te­leur­stel­ling ko­men te ver­val­len. De lo­ca­tie in Leek blijft open als over­slag­punt voor lo­gis­tiek.”

De ge­meen­te Leek heeft nog over­leg ge­had over het ver­lies van ar­beids­plaat­sen. Be­leids­me­de­wer­ker Mar­cel van der Meu­len geeft aan dat er 40 tot 50 men­sen werk­zaam zijn, maar daar zijn in­mid­dels 10 tot 20 per­so­nen van over ge­ble­ven. “De ge­meen­te heeft geen be­voegd­heid om hier wat aan te doen. Voor de over­na­me heb­ben we nog ge­spro­ken met de ven­no­ten van de Zaai-Ster, maar toen ston­den we al voor een vol­don­gen feit.” Hij wijst in ver­band met de werk­ge­le­gen­heid nog op de be­drij­ven JC Elec­tro­nics en de ves­ti­ging van het hoofd­kan­toor van Koop­man Trans­port in Leek als ver­zach­ting van het leed.

Voor meer in­for­ma­tie zie www.bi­onoord.nl

BRON: ditiswesterkwartier